Polityka Prywatności

 

W   związku   z   wprowadzeniem   nowych   przepisów   o   ochronie   danych osobowych   – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  określane  jako  „RODO”, Fizjomedika,  ul. Zwycięzców, 03-938 Warszawa, zwana dalej „FIZJOMEDIKA”, chciałoby przedstawić podstawowe informacje dotyczące danych osobowych klientów FIZJOMEDIKI:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIZJOMEDIKA z  siedzibą przy  ulicy  Zwycięzców 48,  03-938 Warszawa
 2. FIZJOMEDIKA: możecie Państwo kontaktować się drogą elektronicznie na adres e-mail: kontakt@fizjomedika.pl
 3. Dane osobowe   Klientów   przetwarzane   są przez   FIZJOMEDIKE  w następujących celach:
 • Zawarciu i realizacji warunków umowy z FIZJOMEDIKA na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Wypełnienia ciążących  na  FIZJOMEDICE obowiązków  wynikających  z  przepisów prawa,  a  w  szczególności  z  ustawy  o  usługach  turystycznych  na  podstawie prawnej: art. 6 ust.1 lit. c RODO
 • Realizacji prawnie  uzasadnionych  interesów  FIZJOMEDIKI,  a  w szczególności  w celach  marketingu  oraz  promocji  usług  FIZJOMEDIKI  w  celach  archiwalnych, dowodowych,  statystycznych,  sprawozdawczych,  w  celu  dochodzenia  roszczeń albo obrony przed nimi na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO
 • W pozostałych przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie  wcześniej  udzielonej  zgody,  w  zakresie  i  w  celu  wyrażonym  w  jej treści, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 1. FIZJOMEDIKA będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane:
 • W zakresie   realizacji   zawartej   z   FIZJOMEDIKA   umowy   przez   okres   jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji  uzasadnionych  interesów  FIZJOMEDIKA  w  tym  dla zabezpieczenia  i dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na FIZJOMEDICE przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • W przypadku,  gdy  dane  osobowe  Klientów  będą przetwarzane w celu realizacji prawnie  uzasadnionych  interesów  FIZJOMEDIKI,  o  których  mowa powyżej  przez okres  do  czasu  realizacji  tych  interesów  lub  wniesienia  przez Klientów  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane na podstawie zgody Klientów do momentu wycofania przez Klientów takiej zgody

 

Brak możliwości komentowania